Fe Manganese Back to Ferro Alloys

 

 

Mn

C

Si

P

S

 

I

II

I

II

 

%Max

FeMn88C0.2

85.0-92.0

0.2

1.0

2.0

0.10

0.30

0.02

FeMn84C0.4

80.0-87.0

0.4

1.0

2.0

0.15

0.30

0.02

FeMn84C0.7

80.0-87.0

0.7

1.0

2.0

0.20

0.30

0.02

FeMn82C1.0

78.0-85.0

1.0

1.5

2.0

0.20

0.35

0.03

FeMn82C1.5

78.0-85.0

1.5

1.5

2.0

0.20

0.35

0.03

FeMn78C2.0

75.0-82.0

2.0

1.5

2.5

0.20

0.40

0.03

FeMn78C8.0

75.0-82.0

8.0

1.5

2.5

0.20

0.33

0.03

FeMn74C7.5

70.0-77.0

7.5

2.0

3.0

0.25

0.38

0.03

FeMn68C7.0

65.0-72.0

7.0

2.5

4.5

0.25

0.40

0.03

FeMn78

75.0-82.0

7.5

1.0

2.0

0.25

0.35

0.03

FeMn73

70.0-75.0

7.5

1.0

2.0

0.25

0.35

0.03

FeMn68

65.0-75.0

7.0

1.0

2.0

0.30

0.40

0.03

FeMn63

60.0-65.0

7.0

1.0

2.0

0.30

0.40

0.03


Previous:     Fe V   Next:     Ferro Molybdenum